Polityka prywatności

 
1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Na podstawie art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1), dalej: „RODO”, uznając, że jest to proporcjonalne w stosunku do czynności przetwarzania danych osobowych podejmowanych przez Administratora, wdraża się do stosowania niniejszą Politykę Prywatności.

1.2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania, w tym gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych oraz zasady ochrony danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług firmy  ProjektSolartechnik Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Norberta Barlickiego 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000468833,  NIP: 7732473517 ,  REGON: 101590762,  sąd rejestrowy:  , kapitał zakładowy: 105 000,00 zł, która jest Administratorem Danych Osobowych.

1.3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności lub Plików Cookies strony internetowej oraz Platformy B2B, mogą Państwo kontaktować się pod adresem e-mailowym:   biuro@projekt-solartechnik.pl

1.4. Korzystanie ze strony internetowej oraz Platformy B2B jest dobrowolne.

1.5. Kontaktując się z  ProjektSolartechnik Group Sp. z o.o.poprzez pocztę e-mail, formularz kontaktowy, udostępniony na stronie oraz platformie B2B, przekazują Państwo swoje dane osobowe.

1.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości wykonania danej usługi np. skontaktowania się poprzez formularz kontaktowy lub rejestracyjny.

1.7. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych wymagać będzie zaangażowania podmiotów zewnętrznych, gwarantujemy, że zapewniamy odpowiedni standard bezpieczeństwa Państwa danych na podstawie RODO, zgodnie z pkt 3 niniejszej Polityki Prywatności.

1.8.  ProjektSolartechnik Group Sp. z o.o. przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych podczas korzystania ze strony internetowej oraz platformy B2B informacji, w tym Danych Osobowych i dlatego podejmuje wszelkie niezbędne działania zgodnie z obowiązującym prawem. Zbierane Dane Osobowe są adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane (art. 5 ust. 1 lit. c RODO), nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (art. 5 ust. 1 lit. e RODO).

1.9. Strona internetowa www.projekt-solartechnik.compodobnie jak wiele innych stron wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania.

1.10. Korzystamy z narzędzi analitycznych, tj. Google Analytics, zbierających anonimowe informacje na temat odwiedzin strony sundeal.eu, np. czasu, który odwiedzający spędza na naszej stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Zakres przetwarzanych Danych Osobowych podawanych:

2.1.1. Podczas rejestracji do Newslettera: adres e-mail;

2.1.2. Podczas wypełnienia danych wymaganych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: imię i nazwisko, adres e-mail;

2.1.3. Podczas wypełnienia danych wymaganych do rejestracji w formularzu rejestracyjnym na platformie b2b: nazwa firmy, NIP, KRS adres, dane kontaktowe;

2.2. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody, którą wyrażają Państwo poprzez:

2.2.1. zaznaczenie checkbox’a – pola wyboru obok klauzuli zgody na Politykę Prywatności oraz zapisania się do Newslettera,

2.2.2. zaznaczenie checkbox’a obok klauzuli zgody na Politykę Prywatności oraz kliknięcie przycisku wysyłającego zapytanie,

2.2.3. zaznaczenie checkbox’a obok klauzuli zgody na Politykę Prywatności oraz kliknięcie przycisku wysyłającego dane do rejestracji.

2.3. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się:

2.3.1. w celach marketingowych, w szczególności przesyłania przez Administratora informacji i materiałów handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w zakresie danych podawanych przez osoby zapisujące się na newsletter,

2.3.2. w celu odpowiedzi na pytanie.

2.4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z uzasadnionego interesu Administratora, jednakże nie dłużej nie do skutecznego cofnięcia zgody na takie przetwarzanie (np. zażądania usunięcia subskrypcji newslettera).

2.5. Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania celów przetwarzania.

3. UJAWNIANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH

3.1. Odbiorcą danych osobowych jest Administrator, a także kontrahenci Administratora w zakresie, w którym przetwarzanie tych danych będzie potrzebne do prowadzenia współpracy pomiędzy tymi podmiotami, z tym zastrzeżeniem, że Administrator zawrze z w/w podmiotami umowę o powierzeniu przetwarzania danych, o ile będą tego wymagały odpowiednie przepisy. Państwa dane osobowe nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym, w tym podmiotom znajdującym się w państwach trzecich w rozumieniu RODO.

3.2. Każda z osób upoważnionych przez Administratora do przetwarzania danych osobowych jest zobowiązana do:

3.2.1. przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez Administratora zadaniach,

3.2.2. zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których ma lub będzie miała dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,

3.2.3. niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora,

3.2.4. zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,

3.2.5. ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem lub publikowaniem danych na stronach www.

3.3. W zależności od rodzaju i zakresu współpracy pomiędzy Państwem a Administratorem, w związku z prowadzoną działalnością, dane mogą być przekazane do:

3.3.1. Firm kurierskich, spedycyjnych oraz transportowych.

3.4. Dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacjom międzynarodowym ani nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.

3.5. Dane nie podlegają profilowaniu.

3.6. Administrator może przetwarzać dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO, jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa lub jest to konieczne ze względu na zachowanie zgodności z czynnościami prawnymi lub wypełnienia zobowiązań umownych, odpowiedz na roszczenia, lub celem ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa Administratora.

4. PLIKI COOKIES

4.1. Strona internetowa  projekt-solartechnik.comużywa plików cookies.

4.2. Korzystając z ze strony internetowej oraz platformy B2B wyrażają Państwo na wykorzystanie przez Administratora plików cookie.

4.3. Strona internetowa sundeal.eu wykorzystuje cookies do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji tej strony.

5. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

5.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności, związanej z rozwojem technologii internetowej, ewentualnymi zmianami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwojem serwisu internetowego należącego do Administratora. O wszelkich zmianach Administrator będzie informował w sposób jawny i czytelny.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, PYTANIA I ZASTRZEŻENIA

6.1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki ochrony prywatności mogą Państwo kierować na adres mailowy: biuro@projekt-solartechnik.pl.

6.2. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, osobie, której dane dotyczą przysługuje:

6.2.1. prawo dostępu do swoich danych, a także prawo do uzyskania informacji odnośnie celu przetwarzania i sposobu przetwarzania danych osobowych (art. 15 RODO);

6.2.2. prawo do sprostowania jej danych osobowych (art. 16 RODO);

6.2.3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane przetwarzane są na innej podstawie prawnej niż zgoda osoby, której dane dotyczą, a podstawa ta zachowuje swoją aktualność;

6.2.4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO;

6.2.5. prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO);

6.2.6. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 21 RODO);

6.2.7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że takie cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed skutecznym złożeniem oświadczenia o jej wycofaniu;

6.3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.